Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

72 Géniov merkúrskej sféry II.časť

8. března 2009 v 19:09 |  Tajomné bytosti
Třicátý šestý génius
Jméno: Menadel (ladnm)
Přívlastek: Zbožňováníhodný Bůh
Boží jméno: Alla
Příslušná výseč zvěrokruhu: 176°-180°
Voláme jej: abychom se udrželi v úřadě a abychom si udrželi existenční prostředky, které máme
K jeho vyzývání používáme osmý verš dvacátého šestého žalmu: Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae (Hospodine, miluji příbytek domu tvého a sídlo tvé slávy)
Působí: proti pomluvám a k osvobození zajatců.
Opačný génius: chrání ty, kteří se snaží uniknout spravedlnosti

Třicátý sedmý génius
Jméno: Aniel (layna)
Přívlastek: Bůh ctnosti
Boží jméno: Abda
Příslušná výseč zvěrokruhu: 181°-185°
Voláme jej: k dosažení vítězství a skončení obléhání města
K jeho vyzývání používáme jméno Boží a osmý verš osmdesátého žalmu: Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus (Bože zástupů, Zebaoth, navrať nás a dej, ať nám svítí obličej Tvůj a spaseni budeme)
Pod jeho vládou jsou: vědy a umění, zjevení tajemství přírody, inspirace filosofů a mudrců
Zvláštní znamení: velká učenost
Opačný génius: opačný duchovní směr, dryáčník

Třicátý osmý génius
Jméno: Haamiah (hymjx)
Přívlastek: Bůh naděje všech zemských dítek
Boží jméno: Agla, trojjediný a jediný Bůh (alga)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 186°-190°
Voláme jej: k dosažení pokladu nebes a země
K jeho vyzývání používáme devátý verš devadesátého prvního žalmu: Quoniam tu es Domine spes mea; altissimum posuisti refugium tuum (Protože jsi Hospodin, který je mým útočištěm, a Nejvyššího za svůj příbytek položil)
Působí: proti podvodu a zbraním, dravé zvěři a duchům pekelným
Pod jeho vládou je: vše, co se vztahuje k Bohu
Opačný génius: lež

Třicátý devátý génius
Jméno: Rehael (lajhr)
Přívlastek: Bůh, přijímající hříšníky
Boží jméno: Goot
Příslušná výseč zvěrokruhu: 191°-195°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš třicátého žalmu: Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus adiutor (Bůh mne vyslyšel a smiloval se nade mnou: Hospodin se stal mým pomocníkem)
Voláme jej: k vyléčení chorob
Pod jeho vládou jsou: zdraví a dlouhý život
Působí: na lásku otcovskou a synovskou
Opačný génius: mrtvá neboli prokletá země; způsobuje vraždy dětí a příbuzných

Čtyřicátý génius
Jméno: Jeiazel (lazyy)
Přívlastek: Bůh, který se těší
Boží jméno: Goed
Příslušná výseč zvěrokruhu: 196°-200°
K jeho vyzývání používáme jména Boží a patnáctý verš osmdesátého osmého žalmu: Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me? (A proč Hospodine zapuzuješ modlitbu mou a skrýváš přede mnou svou tvář?) [Tento žalm má obdivuhodný účinek: způsobuje vysvobození zajatců, dosažení útěchy a ochranu před nepřáteli]
Pod jeho vládou jsou: tisk a obchod knihami
Zvláštní znamení: učenci a umělci
Opačný génius: působí na melancholiky a samotáře

Čtyřicátý první génius
Jméno: Hahahel (lahhh)
Přívlastek: Bůh ve třech osobách
Boží jméno: Gudi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 201°-205°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stodvacátého žalmu: Domine libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolorosa (Hospodine, vysvoboď mou duši od rtů lživých a jazyka lstivého)
Působí: proti bezbožnosti a pomluvám
Pod jeho vládou je: křesťanství
Zvláštní znamení: duševní velikost, energie, sebeobětování ve službě Bohu
Opačný génius: odpadlíci a renegáti

Čtyřicátý druhý génius
Jméno: Mikael (lakym)
Přívlastek: Ctnost Boží, dům Boží, Bohu podobný
Boží jméno: Biud
Příslušná výseč zvěrokruhu: 205°-210°
K jeho vyzývání používáme jména Božího a sedmý verš stodvacátého prvního žalmu: Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus (Bůh tě uchrání od všeho zlého, ochraňuj Hospodin duši tvou)
Voláme jej: k bezpečnému cestování a k odhalování spiklenců
Zvláštní znamení: zájem o politiku, talent pro diplomacii
Opačný génius: zrady, falešné zprávy, sklon ke zlu

Čtyřicátý třetí génius
Jméno: Veubiah (hylww)
Přívlastek: Bůh vládce
Boží jméno: Solu
Příslušná výseč zvěrokruhu: 211°-215°
K jeho vyzývání používáme čtrnáctý verš osmdesátého osmého žalmu: Et ego ad te, Domine, clamavi, et mane oratio mea praeveniet te (Proto volám Tebe, Hospodine, a brzy před Tebe přijde moje modlitba)
Voláme jej: ke zničení nepřítele a abychom byli osvobozeni z otroctví
Zvláštní znamení: láska k vojenskému stavu a válečnictví
Opačný génius: rozkol mezi knížaty

Čtyřicátý čtvrtý génius

Jméno: Jelahiah (hyhly)
Přívlastek: Věčný Bůh
Boží jméno: Bosa
Poslušná výseč zvěrokruhu: 216°-220°
Voláme jej: aby se podařil nějaký užitečný podnik
K jeho vyzývání používáme stoosmý verš stodevatenáctého žalmu: Voluntaria oris mei bene placita fac, Domina, et iudicia tua doce me (Dobrovolné oběti mých úst, žádám, oblib sobě, Hospodine, a právům nauč mne)
Dává: ochranu před úřady a při procesech
Působí: proti zbraním a dává vítězství
Zvláštní znamení: člověk jeho povahy miluje cesty za poučením. Veškeré podniky se mu daří díky tomuto andělovi a dostává se mu vyznamenání a vojenského nadání, stejně jako slávy
Opačný génius: války

Čtyřicátý pátý génius
Jméno: Sealiah (hylas)
Přívlastek: Bůh, který hýbe veškerými věcmi
Boží jméno: Hoba
Příslušná výseč zvěrokruhu: 221°-225°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš devadesátého čtvrtého žalmu: Si dicebam: motus est pes meus: misericordia tua, Domine, adiuvabat me (Řekl jsem: podklesla noha moje, ale milost Tvá, Hospodine, mne podepřela)
Působí: usvědčení a pokoření zločinců a pyšných, stejně jako povznesení ponížených a padlých
Pod jeho vládou je: rostlinstvo
Zvláštní znamení: dovednost a sklon k sebevzdělávání
Opačný génius: vládne atmosférou

Čtyřicátý šestý génius

Jméno: Ariel (layrj)
Přívlastek: Bůh projevující se
Boží jméno: Piur
Příslušná výseč zvěrokruhu: 226°-230°
Voláme jej: aby se člověku dostalo zjevení
K jeho vyzývání používáme jmen Božích a devátý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera eius (Dobrotivý je Hospodin všem a slitování jeho nad všechny skutky jeho)
Dává: odhalení skrytých pokladů, tajemství přírody a vidění věcí žádoucích ve snu
Zvláštní znamení: silný a jemný duch, moudré myšlenky, vznešené představy a prozíravost
Opačný génius: duševní chaos

Čtyřicátý sedmý génius
Jméno: Asaliah (hylvj)
Přívlastek: Spravedlivý Bůh, zvěstující pravdu
Boží jméno: Xana
Příslušná výseč zvěrokruhu: 231°-235°
K jeho vyzývání používáme čtyřiadvacátý verš stočtvrtého žalmu: Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia fecisti, impleta est terra possessione tua (Jak četné a velké jsou skutky Tvé, Hospodine! Všechny jsi je moudře učinil, plná je země bohatství Tvého)
Voláme jej: abychom chválili Boha a povznesli se k němu, když nám sesílá osvícení
Pod jeho vládou je: spravedlnost a snaha ve sporech objevit skryté
Znamení: příjemná povaha, způsobující náruživost k odhalování skrytého

Čtyřicátý osmý génius
Jméno: Mihael (lahym)
Přívlastek: Bůh bezpečný otec
Boží jméno: Zaca
Příslušná výseč zvěrokruhu: 236°-240°
K jeho vyzývání používáme druhý verš devadesátého osmého žalmu: Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam (Ve známost uvedl Hospodin spásu svoji, před očima národů zjevil spravedlnost svou)
Voláme jej: k dosažení míru a souladu v manželství
Dává: ochranu těm, kteří ho prosí o pomoc, předtuchy a inspirace ve věcech budoucích
Zvláštní znamení: člověk vášnivý v lásce a chtivý zábavy
Opačný génius: přepych, neplodnost
Čtyřicátý devátý génius
Jméno: Vehuel (lawhw)
Přívlastek: Velký a vznešený Bůh
Boží jméno: Mora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 241°-245°
K jeho vyzývání používáme třetí verš stopětačtyřicátého žalmu: Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis (Veliký je Hospodin a velmi chvályhodný, nezměřitelná je jeho velikost)
Voláme jej: proti zármutku a duševnímu neklidu
Působí: povznesení k Bohu, abychom jej chválili a slavili
Pod jeho vládou jsou: literatura, právo, diplomacie
Zvláštní znamení: ušlechtilá a citlivá mysl
Opačný génius: egoismus, nenávist, pochlebenství

Padesátý génius
Jméno: Daniel (laynd)
Přívlastek: Znamení milosrdenství, Anděl přiznání
Boží jméno: Pola
Příslušná výseč zvěrokruhu: 246°-250°
K jeho vyzývání používáme osmý verš stotřetího žalmu: Miserator et misericors Dominus, longaminis et misericors (Lítostivý a milostivý je Hospodin, dlouho shovívavý a mnohého milosrdenství)
Voláme jej: k dosažení Boží milosti a útěchy
Pod jeho vládou jsou: spravedlnost a advokacie
Dává: váhavým správné rozhodnutí
Zvláštní znamení: člověk energický v obchodě a pilný se sklonem k literatuře a řečnictví
Opačný génius: dobrodruh

Padesátý první génius
Jméno: Hahasiah (hyvxh)
Přívlastek: Bůh ve svém skrytu
Boží jméno: Bila
Příslušná výseč zvěrokruhu: 251°-2550
K jeho vyzývání používáme třicátý první verš stočtvrtého žalmu: Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis (Sláva Hospodinova nechť panuje navěky; Hospodin nechť se raduje ze svých děl)
Voláme jej: k povznesení duše a k odhalení tajemství moudrosti
Pod jeho vládou jsou: chemie a fyzika. Tento anděl nám odhaluje tajemství mystiky a alchymie
Zvláštní znamení: sklon k mimosmyslovým vědám a k poznání vlastností a síly zvířat, rostlin a nerostů
Opačný génius: šarlatán

Padesátý druhý génius
Jméno: Imamiah (hymmj)
Přívlastek: Bůh, povznesený nad veškeré řeči
Boží jméno: Abag
Příslušná výseč zvěrokruhu: 256°-260°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš sedmého žalmu: Confitebor, Domine, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi (Chci chválit Hospodina pro jeho spravedlnost a zpívat nejvyšší jméno Hospodinovo)
Voláme jej: ke zničení nepřátelské moci a k ponížení nepřátel
Pod jeho vládou jsou: cesty, ochrana zajatců, kteří ho prosí o pomoc, neboť jim dává nalézt prostředky k dosažení svobody
Zvláštní znamení: silný a živý temperament, snášení protivenství s odvahou a trpělivostí, láska k práci
Opačný génius: pýcha, rouhání, zloba

Padesátý třetí génius
Jméno: Nanael (laann)
Přívlastek: Bůh, pokořující pyšné
Boží jméno: Obra
Příslušná výseč zvěrokruhu: 261°-265°
K jeho vyzývání používáme sedmdesátý pátý verš stodevatenáctého žalmu: Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me (Poznávám, Hospodine, že jsou spravedliví soudcové tvoji a že jsi mne pokořil mocí svou) [Tento žalm je rozdělen na dvaadvacet stejných částí, které odpovídají dvaadvaceti znakům hebrejského písma. Kabalisté tvrdí, že se jej ve svém mládí každý den modlila Panna Maria]
Pod jeho vládou je: vysoká věda
Zvláštní znamení: melancholie, sklon k vědoucímu klidu, k meditaci, záliba v abstraktních vědách
Opačný génius: nevědomost

Padesátý čtvrtý genius
Jméno: Nithael (latyn)
Přívlastek: Král nebes
Boží jméno: Bora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 266°-270°
K jeho vyzývání používáme devatenáctý verš stotřetího žalmu: Dominus in coelo paravit sedem suam: et egnum ipsius omnibus dominabitur (Hospodin na nebesích postavil svůj trůn a jeho říše vládne nade vším)
Voláme jej: k dosažení milosti Boží a pro dlouhý život
Pod jeho vládou jsou: císařové, králové a knížata
Zvláštní znamení: věhlas v řečnictví a literatuře, velká úcta mezi učenci
Opačný génius: zhroucení říší

Padesátý pátý génius

Jméno: Mebaiah (hyhbm)
Přívlastek: Věčný Bůh
Boží jméno: Alai
Příslušná výseč zvěrokruhu: 271°-275°
K jeho vyzývání používáme třináctý verš stodruhého žalmu: Tu autem, Domine, in aeternum permanes et memoriale tuum in generationem (Ale Ty, Hospodine, zůstáváš navěky a památka Tvá z pokolení na pokolení)
Působí: k dosažení útěchy a jako pomoc bezdětným
Pod jeho vládou jsou: morálka a náboženství
Zvláštní znamení: člověk, proslulý zbožností a srdečností
Opačný génius: nepřátelé ctnosti

Padesátý šestý génius
Jméno: Poiel (laywp)
Přívlastek: Bůh, udržující Universum
Boží jméno: Illi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 276°-280°
K jeho vyzývání používáme čtrnáctý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Allevat Dominus omnes, qui corruunt, et erigit omnes elisos (Hospodin podporuje všechny, kteří padají, a napřimuje všechny skloněné)
Voláme jej: abychom získali, co potřebujeme
Pod jeho vládou jsou: dobrá pověst, jmění a filosofie
Zvláštní znamení: člověk všeobecně vážený proto, že vystupuje příjemně a skromně
Opačný génius: pýcha

Padesátý sedmý génius
Jméno: Nemamiah (hymmn)
Přívlastek: Bůh hodný nejvyšší chvály
Boží jméno: Popa
Příslušná výseč zvěrokruhu: 281°-285°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš stopatnáctého žalmu: Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; adiutor eorum et protector eorum est (Vy, kdož se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, neboť on je pomocníkem a štítem)
Voláme jej: k úspěchu a osvobození zajatců
Pod jeho vládou jsou: vojevůdci
Zvláštní znamení: Láska k vojenství, energie, odvážné snášení námahy
Opačný génius: zrada

Padesátý osmý génius
Jméno: Jeialel (lalyy)
Přívlastek: Bůh, který vyslyší z pokolení na pokolení
Boží jméno: Para
Příslušná výseč zvěrokruhu: 286°-290°
K jeho vyzývání používáme čtvrtý verš šestého žalmu: Et anima turbata est valde; sed tu Domine esque quo? (A moje duše je zděšena a chvěje se; ty pak, Hospodine, jak dlouho ještě?)
Voláme jej: proti zármutku, k uzdravení, zejména při očních chorobách
Působí: zejména na vše železné a na lidi se železem obchodující
Zvláštní znamení: statečnost, upřímnost, vášnivost v lásce
Opačný génius:hněv, zloba, vražda

Padesátý devátý génius
Jméno: Harahel (laxrh)
Přívlastek: Bůh, znalý všech věcí
Boží jméno: Ella
Příslušná výseč zvěrokruhu: 291°-295°
K jeho vyzývání používáme jméno génia s jeho přívlastky a třetí verš stotřináctého žalmu: A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini (Jméno Hospodinovo buď slaveno od východu do západu slunce)
Voláme jej: proti neplodnosti žen a k poslušnosti dětí
Pod jeho vládou jsou: poklady, bankovnictví, tiskárny a knižní obchod
Zvláštní znamení: touha po poučení, burzovní obchody
Opačný génius: podvod, bankrot, finanční zruinování

Šedesátý génius
Jméno: Mizrael larcm
Přívlastek: Bůh, ulehčující utlačovanému
Boží jméno: Gena
Příslušná výseč zvěrokruhu: 296°-300°
K jeho vyzývání používáme sedmnáctý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis (Spravedlivý je Hospodin na všech cestách svých a milostivý ve všech skutcích svých)
Voláme jej: k vyléčení z duševních chorob a abychom se zbavili svých pronásledovatelů
Zvláštní znamení: ctnost a dlouhý život
Opačný génius: neposlušnost, odpor

Šedesátý první génius
Jméno: Umabel (labmw)
Přívlastek: Nade všechny povznesený Bůh
Boží jméno: Sila
Příslušná výseč zvěrokruhu: 301°-305°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stotřináctého žalmu: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum (Jméno Hospodinovo buď chváleno od nynějška až navěky)
Voláme jej: abychom získali přátelství nějakého člověka
Zvláštní znamení: cestovatelství, zábavy, citlivost
Opačný génius: výstřednost, nepřirozená neřest

Šedesátý druhý génius

Jméno: Jah-hel (lahhy)
Přívlastek: Nejvyšší bytost
Boží jméno: Suna
Příslušná výseč zvěrokruhu: 306°-310°
K jeho vyzývání používáme stopadesátý devátý verš stodevatenáctého žalmu: Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine; in misericordia tua vivifica me (Pohleď, Hospodine, abych příkazy Tvé miloval; v milosrdenství svém mne oživ)
Voláme jej: k dosažení moudrosti
Pod jeho vládou jsou: mudrci a lidé osvíceného ducha
Zvláštní znamení: láska ke klidu a samotě, skromnost a ctnost
Opačný génius: mrzutosti, prostopášnosti, nestálost, rozvod

Šedesátý třetí génius
Jméno: Anianuel lawnj
Přívlastek: Nekonečně dobrotivý Bůh
Boží jméno: Miri
Příslušná výseč zvěrokruhu: 311°-315°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a jedenáctý verš druhého žalmu: Servite, Domino, in timore; et exaltate ei cum tremore (Služte Hospodinu, vesele a s rozechvěním)
Voláme jej: aby byly národy obráceny ke křesťanství
Dává: ochranu proti úrazům, léčí nemoci
Pod jeho vládou jsou: obchod a bankovnictví
Zvláštní znamení: vynalézavost, rozum, vnímavost
Opačný génius: šílenství a marnotratnost

Šedesátý čtvrtý génius
Jméno: Mehiel (layhm)
Přívlastek: Bůh vše uchovávající
Boží jméno: Alli
Příslušná výseč zvěrokruhu: 315°-320°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a osmnáctý verš třiatřicátého žalmu: Ecce, oculi Domini super metuentes eum; et in eis, qui sperant super misericordia eius (Hle, oko Hospodinovo spočívá na těch, kteří se Ho bojí a čekají na milosrdenství Jeho)
Voláme jej: proti protivenstvím
Dává: ochranu proti dravé zvěři a proti zuřivosti
Pod jeho vládou jsou: učenci, učitelé, řečníci atd.
Zvláštní znamení: literární sláva
Opačný génius: falešná moudrost, kritik

Šedesátý pátý génius
Jméno: Damabiah (hybmd)
Přívlastek: Bůh, studnice moudrosti
Boží jméno: Tara
Příslušná výseč zvěrokruhu: 321°-325°
K jeho vyzývání používáme třináctý verš devadesátého žalmu: Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos (Navrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš otálet? Měj slitování se služebníky svými)
Voláme jej: proti čarodějství, pro dosažení moudrosti a k uskutečnění užitečných podniků
Pod jeho vládou jsou: moře, řeky, prameny a námořníci
Zvláštní znamení: námořník, zisk velkého bohatství
Opačný génius: bouře, ztroskotání

Šedesátý šestý génius
Jméno: Manakel laqnm
Přívlastek: Bůh, který udržuje a chrání všechny věci
Boží jméno: Pora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 326°-330°
K jeho vyzývání používáme dvaadvacátý verš třicátého osmého žalmu: Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me (Neopouštěj mne, Hospodine! Bože můj, nevzdaluj se ode mne)
Voláme jej: pro zmírnění Božího hněvu, proti padoucnici
Pod jeho vládou jsou: rostliny, vodní tvorové a sny
Zvláštní znamení: mírná povaha
Opačný génius: špatné fyzické a morální vlastnosti

Šedesátý sedmý génius
Jméno: Eiaiel (lajya)
Přívlastek: Bůh blaženosti lidských dítek
Boží jméno: Bogo
Příslušná výseč zvěrokruhu: 331°-335°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a čtvrtý verš sedmatřicátého žalmu: Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui (Těš se v Hospodinu a uspokojí žádosti srdce tvého)
Voláme jej: k útěše a pro moudrost. Působí na okultní vědy a dává těm, kdo ho volají ve svých záležitostech, poznání pravdy
Zvláštní znamení: Bohem dané duchovní osvícení, láska k samotě, vědecká proslulost
Opačný génius: omyl, předsudek

Šedesátý osmý génius
Jméno: Habuiah (hywbx)
Přívlastek: Štědrý Bůh
Boží jméno: Deos (DEOS)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 336°-340°
K jeho vyzývání používáme první verš stošestého žalmu: Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniqm in saeculum misericordia eius (Chvalte Hospodina, neboť je dobrotivý a jeho milost je věčná)
Voláme jej: pro zdraví, k vyléčení nemocí
Pod jeho vládou jsou: orba a plodnost
Zvláštní znamení: láska k zemědělství, lov, zahradnictví
Opačný génius: neplodnost, hlad, mor, škodlivý hmyz

Šedesátý devátý génius
Jméno: Rochel (lahar)
Přívlastek: Vševidoucí Bůh
Boží jméno: Deos (DeoV)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 341°-345°
K jeho vyzývání používáme pátý verš šestnáctého žalmu: Dominus pars hereditatis meae et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi (Hospodin je mým dědictvím a pohárem mým, ty mi vrátíš mé dědictví)
Voláme jej: abychom znovu získali ztracené nebo ukradené předměty
Zvláštní znamení: proslulý advokát
Opačný génius: právo, závěť

Sedmdesátý génius
Jméno: Jabamiah (hymby)
Přívlastek: Slovo, vytvářející všechny věci
Boží jméno: Aris
Příslušná výseč zvěrokruhu: 346°-350°
K jeho vyzývání používáme jména Boží a první verš Geneze: Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi
Pod jeho vládou jsou: plodnost a přírodní jevy
Dává: ochranu těm, kteří chtějí posílit
Zvláštní znamení: proslulí géniové, světla duchovní filosofie
Opačný génius: ateismus

Sedmdesátý první génius
Jméno: Haiel (layyh)
Přívlastek: Bůh, vládce světa
Boží jméno: Zeut
Příslušná výseč zvěrokruhu: 351°-355°
K jeho vyzývání používáme třicátý verš stodevátého žalmu: Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum (Chci velice chválit Hospodina svými ústy a oslavovat Ho uprostřed mnohých)
Působí na: dopadení zločinců a záchranu z rukou našich nepřátel
Dává: ochranu těm, kdo se k němu utíkají
Pod jeho vládou je: všechno železné
Zvláštní znamení: statečnost
Opačný génius: rozkol, zrada, zločinecký věhlas

Sedmdesátý druhý génius
Jméno: Mumiah (hymwm)
Přívlastek: (W)
Boží jméno: Kalo
K jeho vyzývání používáme jména Boží: sedmý verš stošestnáctého žalmu: Convertere, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus beneficit tibi (Navrať se duše má do svého odpočinku, neboť Bůh je tvým dobrodincem)
Při zhotovování talismanu na jednu stranu napíšeme příslušné jméno Boží, na druhou génia. To musíme učinit podle tabulek, o nichž jsme se zmínili před popsáním géniů. Sedmdesátý druhý génius chrání podle kabalistů zejména při mystických pracech a dává zdar všem věcem
Pod jeho vládou jsou: chemie, alchymie, lékařství
Dává: zdraví a dlouhý život
Zvláštní znamení: lékař
Opačný génius: zoufalství a sebevražd


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.