Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

72 Géniov merkurskej sféry I.časť

8. března 2009 v 19:08 |  Tajomné bytosti
Anjeli podľa kabalistickej hierarchie ( 72 Géniov)
Prvý génius
Meno: Vehuiah (hywhw)
Prívlastok: Boh vysoko a vznešene nad všetkými stojací
Božie meno, géniovi odpovedajúce: Jehova (hwhy)
Znamenie zverokruhu: baran
Voláme ho: o osvietení Duchom svätým
K jeho vyzývániu používame štvrtý verš tretieho žalmu: Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exulans caput meum (Ale Ty, Hospodine, jsi štítem kolem mne, slávou mou a převyšuješ hlavu mou)
Génius dáva: prenikavého ducha, velký dôvtip, lásku k vedám a umeniu, schopnost podnikat a realizovat obtiažne veci
Zvláštne znamenie: Energia
Opačný génius: dáva hlučnú a nespoutanú povahu, zpôsobuje hnev

Druhý génius
Meno: Jeliel (layly)
Prívlastok: Bůh pomáhající
Božie meno: Aydy
Voláme ho: k potlačeniu ludovej vzbury, k dosiahnutiu víťazstva nad tými, kteří nás nespravodlivo napádajú
K jeho vzývániu používame dvadsiaty verš dvaadvadsiateho žalmu: Tu autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me ad defensionem meam conspice (Ale Ty, Hospodinu, nevzdaluj sa, sila moja, prispej k obrane mojej)
Spúsobuje: veselú mysel, príjemné chovánie, slabosť pre druhé pohlavie
Opačný génius: všetko, čo škodí živým bytostiam

Třetí génius
Meno: Sitael (lafys)
Prívlastok: Boh, nádej všetkého stvoreného
Odpovedajúca časť zverokruhu: 11°-15°
Voláme ho: proti protivenstvu
K jeho vzývániu používáme mená Božie a druhý verš 91.žalmu: Dixi: Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum (Říkám: Pane, útočiště moje a hrade můj, Bože můj, v něhož naději vkládat budu)
Voláme ho: k ochrane pred zbraňami a divokými zvieratmi
spôsobuje: lásku k pravde, dodržovánie daného slova, úslužnost
Opačný génius: pochlebnictvo, nevďak, krivoprísažníctvo

Čtvrtý génius

Meno: Elemiah (hymlj)
Prívlastok: Boh ve svojom skrytu
Božie meno: Alla
Odpovdajúca časť zverokruhu: 16°-20°
Voláme ho: proti duševnému smútku a k rozoznaniu zradcov
K jeho vzývániu používame 5.verš šiesteho žalmu: Convertere Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam (Navrať se, Pane, a vytrhni duši mou, pomoz mi milosrdenstvím svým)
Vládne: cestám a námorním plavbám
sposobuje: štiastie v podnikaní, lásku k cestovániu
Opačný génius: zlá výchova, nebezpečné objavy, zzbrzdenie všetkých podnikov

Pátý génius
Meno: Masahiah (hyvhm)
Prívlastok: Boh zachránce
Božie meno: Tot, Teut
Odpovedajúca čásť zverokruhu: 21°-25°
Voláme ho: k pokojnému nažívaniu s celým svetom
K jeho vzívaniu používáme všetky mená Božích a 5.verš 34.žalmu: Exquisivi Dominům et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me (Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mne a ze všech obav vytrhl mne)
Pod jeho vládou sú vysoké vedy, okultná filozofia a teologia, slobodné uměnie
spôsobuje: lahké učenie, zálubu v rôznych zábavách
Opačný génius: nevedomost, výstrednost, zlé vlastnosti telesné i duševné

Šestý génius
Meno: Lelahel (lahll)
Přívlastek: Chvályhodný Bůh
Boží jméno, géniovi odpovídající: Abgd
Úsek zvěrokruhu: 26°-30°
Voláme jej: k dosažení osvícení a k léčení chorob
K jeho vyzývání používáme dvanáctý verš devátého žalmu: Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia eius (Žalmy zpívejte Hospodinu, přebývajícímu na Siónu, zvěstuje mezi národy skutky Jeho)
Znak: ctižádost, sláva.
Opačný génius: falešná ctižádost, nedovolenými prostředky získaný majetek

Sedmý génius
Meno: Achajah (hyaka)
Přívlastek: Dobrotivý a trpělivý Bůh
Osek zvěrokruhu: 31°-35°
Voláme jej: pro trpělivost a ke sdělení tajemství přírody
K jeho vyzývání používáme osmý verš stotřetího žalmu: Miserator et misercors Dominus, longanimis et multum misericors (Lítostivý a milostivý je Hospodin, dlouho shovívavý a mnohého milosrdenství)
Dává: horlivost v učení, proslulost v řešení obtížných úkolů
Opačný génius: překážka osvícení

Osmý génius
Meno: Kahetel lathk
Přívlastek: Zbožňováníhodný Bůh
Boží jméno: Moti
Příslušná výseč zvěrokruhu: 36°-40°
K jeho vyzývání používáme šestý verš devadesátého pátého žalmu: Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos (Pojďte, skloňme se a padněme před Ním; klekejme před Hospodinem, naším Stvořitelem)
Voláme jej: abychom dosáhli požehnání Božího a k zapuzení zlých duchů
Pod jeho vládou jsou: rolnictví a povznesení se modlitbou k Bohu
Způsobuje: lásku k práci, lásku k orbě a lásku k lovu
Opačný génius: všechna půdě škodící znamení, rouhačství

Devátý génius
Meno: Aziel layzh
Přívlastek: Bůh milosrdenství
Boží jméno: Agzi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 41°-45° ;
K jeho vyzývání používáme šestý verš dvacátého pátého žalmu: Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarumi quae a saeculo sunt (Vzpomeň na slitování svá, Pane, a na milosrdenství svá, kteráž trvají od věků)
Způsobuje: milosrdenství Boží, přátelství a přízeň mocných, uskutečnění složených slibů
Pod jeho vládou jsou: důvěra a usmíření
Zvláštní znamení: upřímnost ve slibech, lehčí odpuštění
Opačný génius: nenávist a licoměrnost

Desátý génius
Jméno: Aladiah (hydla)
Přívlastek: Milostivý Bůh
Boží jméno: Sipi (Syri)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 41°-50°
K jeho vyzývání používáme dvacátý druhý verš třicátého třetího žalmu: Fiat misericordia tua, Domine, super nos. quemadmodum speravimus in te (Budiž nad námi milosrdenství Tvé, Pane, protože naději máme v Tobě)
Dává: milost těm, kteří se dopustili utajeného zločinu a obávají se prozrazení
Pod jeho vládou jsou: mor, nakažlivé choroby, dobré zdraví, štěstí v podnikání
Opačný génius: špatné zdraví, protivenství

Jedenáctý génius
Jméno: Lauviah (hywal)
Přívlastek: Chválený a velebný Bůh
Boží jméno: Deus
Příslušná výseč zvěrokruhu: 51°-55°
K jeho vyzývání používáme čtyřicátý sedmý verš osmnáctého žalmu: Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exsultatur Deus salutis meae (Živ je Hospodin, požehnaná skála má; proto buď povyšován Bůh spasení mého)
Voláme jej: proti blesku a pro dosažení vítězství
Vládne: slávě
Dává: duchovní velikost, věhlas, talent
Opačný génius: pýcha, hněv, nařčení

Dvanáctý génius
Jméno: Hahajah (hyjhh)
Přívlastek: Bůh útočiště
Boží jméno: (QeoV)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 56°-60°
Voláme jej: k pomoci proti protivenstvím
K jeho vyzývání používáme dvaadvacátý verš devátého žalmu (nebo prvním veršem desátého žalmu): Ut quid Domine reccessisti longe; despicis in opportunitatibus, in tribulatione? (Proč stojíš, Hospodine, daleko a skrýváš se v čase soužení?)
Pod jeho vládou jsou: sny a tajemství, skrytá smrtelníkům
Dává: jemné a klidné chování
Opačný génius: Donašečství, lež, zneužití důvěry

Třináctý génius
Jméno: Jezalel (lalzy)
Přívlastek: Bůh nade vše oslavený
Boží jméno: Boog
Příslušná výseč zvěrokruhu: 61°-65°
K jeho vyzývání používáme čtvrtý verš devadesátého osmého žalmu: Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite (Volej Hospodina všechna země, zvuk vydejte, prozpěvujte a žalmy zpívejte)
Pod jeho vládou jsou: přátelství, smíření a manželská věrnost
Dává: snadné učení a velkou dovednost
Opačný génius: nevědomost, lež a omyl

Čtrnáctý génius
Jméno: Mebahel lahbm
Přívlastek: Bůh udržovatel
Boží jméno: Dios
Příslušná výseč zvěrokruhu: 66°-70°
Voláme jej: proti těm, kteří se chtějí zmocnit cizího majetku
K jeho vyzývání používáme desátý verš devátého žalmu: Et factus est
Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione (Hospodin je zajisté útočištěm chudého, útočištěm v čase soužení)
Pod jeho vládou jsou: spravedlnost, pravda, svoboda; osvobozuje utlačované a ochraňuje zajatce
Dává: sklon k právní vědě, věhlas obhájců
Opačný génius: nařčení, falešné svědectví, právní rozepře

Patnáctý génius
Jméno: Hariel (layrh)
Přívlastek: Bůh stvořitel
Boží jméno: Iddio
Příslušná výseč zvěrokruhu: 71°-75°
Voláme jej: proti svatokrádeži a zločinům proti náboženství
K jeho vyzývání používáme příslušných jmen Božích a dvacátý druhý verš devadesátého čtvrtého žalmu: Et factus est mihi Dominus in refugium et Deus meus in adjutorium spei meae (A Hospodin je mým hradem vysokým, a Bůh můj skalou útočiště mého)
Pod jeho vládou jsou: věda a umění
Dává: náboženské cítění a mravní čistotu
Opačný génius: schisma, náboženské války, sektářství

Šestnáctý génius
Jméno: Hakamiah (hymqh)
Přívlastek: Bůh, který ustavil vesmír
Boží jméno: Dieu
Příslušná výseč zvěrokruhu: 76°-80°
Voláme jej: proti zrádcům, pro dosažení vítězství a k vysvobození od těch, kteří nás utiskují
K jeho vyzývání používáme modlitbu: Všemohoucí Bože zástupů, který jsi uspořádal vesmír a který chráníš národ, volám k tobě jménem Hakamiah, abys naši zemi osvobodil od nepřátel. Dále jej vyzýváme druhým veršem osmaosmdesátého žalmu: Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te (Hospodine Bože mé spásy, ve dne v noci k Tobě volám)
Pod jeho vládou jsou: korunované hlavy, velcí vojevůdci, propůjčuje vítězství
Dává: otevřenost, zmužilou povahu, cit v otázkách cti, náklonnost k druhému pohlaví
Opačný génius: zrada

Sedmnáctý génius
Jméno: Leuviah (hywal)
Přívlastek: Obdivuhodný Bůh
Boží jméno: Bůh
Příslušná výseč zvěrokruhu: 81°-85°
Vzýváme jej po předchozím půstu
K jeho vyzývání používáme druhý verš osmého žalmu: Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen in universa terra (Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé na veškeré zemi!)
Voláme jej: proti duševní bolesti a smutku
Pod jeho vládou jsou: vysoká věda a podivuhodné objevy. Poskytuje znamení ve snu
Zvláštní znamení: láska k hudbě, k poesii, literatuře a filosofii
Opačný génius: ateismus

Osmnáctý génius
Jméno: Kaliel (laylk)
Přívlastek: Bůh, jenž vyslyší
Boží jméno: Boog
Příslušná výseč zvěrokruhu: 86°-90°
Voláme jej: k dosažení rychlé pomoci
K jeho vyzývání používáme devátý verš sedmého žalmu: Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me (Suď mne, Hospodine, podle spravedlnosti mé a podle nevinnosti mé, která při mně je)
Poskytuje poznání pravdy v soudním řízení a dává vítězství nevině
Zvláštní znamení: spravedlnost, bezúhonnost, láska k pravdě, důstojnost
Opačný génius: pohoršující soudní spory, nízcí lidé

Devatenáctý génius
Jméno: Leuviah (hywwl)
Přívlastek: Bůh, který vyslyší hříšníka
Boží jméno: Bogy
Příslušná výseč zvěrokruhu: 91°-95°
Voláme jej: proti hříchům
K jeho vyzývání používáme druhý verš čtyřicátého žalmu: Expectans expectavi Dominům et intendit mihi (Žádostiv očekával jsem Hospodina, i naklonil se ke mně a vyslyšel mé volání)
Pod jeho vládou jsou: lidská paměť a inteligence
Zvláštní znamení: přívětivost, veselí, skromnost, sebeovládání při protivenstvích
Opačný génius: ztráty, výstřednosti, zoufalství

Dvacátý génius
Jméno: Pahaliah (hylhp)
Přívlastek: Bůh vykupitel
Boží jméno: Tios
Příslušná výseč zvěrokruhu: 95°-100°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stodvacátého žalmu: Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolorosa (Hospodine, osvoboď mou duši od rtů lživých a jazyka lstivého)
Voláme jej: proti nepřátelům náboženství a k obrácení národů ke křesťanství
Pod jeho vládou jsou: mystika, náboženství, mravnost, cudnost, zbožnost
Zvláštní znamení: vnitřní sklon k duchovnímu stavu nejen pro kněžství světské, ale zejména pro kněžství mystické
Opačný génius: nepřátelé náboženství, odpadlíci, výstředníci

Dvacátý první génius
Jméno: Nelekael lakln
Přívlastek: Jeden a jediný Bůh
Boží jméno: Bueg
Příslušná výseč zvěrokruhu: 101°-105°
K jeho vyzývání používáme patnáctý verš jedenatřicátého žalmu: Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae (Ale já v Tebe naději skládám, Hospodine, řekl jsem: Bůh můj jsi Ty)
Voláme jej: proti pomlouvačům, kouzlům a ke zničení zlých duchů
Pod jeho vládou jsou: astronomie a astrologie, matematika, geografie
a všechny abstraktní vědy
Zvláštní znamení: láska k poesii, literatuře a ke studiu
Opačný génius: nevědomost, omyly, předsudky

Dvacátý druhý génius
Jméno: Jeiaiel (layyy)
Přívlastek: Pravice Boží
Boží jméno: God
Příslušná výseč zvěrokruhu: 106°-110°
K jeho vyzývání používáme pátý verš stodvacátého prvního žalmu: Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam (Hospodin strážce tvůj: Hospodin zastínění tvé tobě po pravici)
Po jeho vládou jsou: jmění, sláva, diplomacie, obchod, cesty, vynálezy, ochrana proti nepohodě a ztroskotání lodí
Zvláštní znamení: sklon k obchodu, svobodomyslné a filantropické smýšlení
Opačný génius: piráti, otroci

Dvacátý třetí génius
Jméno: Melahel (lahlm)
Přívlastek: Bůh, vysvobozující od zlého
Boží jméno: Dieh
Příslušná výseč zvěrokruhu: 111°-115°
K jeho vyzývání používáme osmý verš stodvacátého prvního žalmu: Dominus custodiat introitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum (Hospodin střežit bude tebe, když vycházet i vcházet budeš, od této chvíle až na věky)
Voláme jej: proti zbraním a pro bezpečí na cestách
Pod jeho vládou jsou: voda, zemní plodiny, a zejména léčivé rostliny
Zvláštní znamení: smělá povaha
Opačný génius: všechno, co škodí rostlinstvu, nemoci a mory

Dvacátý čtvrtý génius
Jméno: Hahuiah (hywhx)
Přívlastek: Bůh ve své dobrotě
Boží jméno: Esar
Příslušná výseč zvěrokruhu: 116°-120°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš třiatřicátého žalmu: Ecce oculi Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordia eius (Hle, oči Hospodinovy hledí na ty, kteří se Ho bojí a na ty, kteří očekávají milosrdenství Jeho)
Voláme jej: k dosažení milosti a milosrdenství Božího
Pod jeho vládou jsou: odvržení, uprchlíci, zajatci a ti, kteří byli odsouzeni v nepřítomnosti - chrání před škodlivými zvířaty, zloději a vrahy
Zvláštní znamení: láska k pravdě, upřímnost v řeči a jednání, sklon k exaktním vědám
Opačný génius: má pod svou vládou poškozování.

Dvacátý pátý génius
Jméno: Nit-Haiah (hyhtn)
Přívlastek: Bůh, který propůjčuje pravdu
Boží jméno: Orsy
Příslušná výseč zvěrokruhu: 121°-125°
K jeho vyzývání používáme jméno Boží a druhý verš devátého žalmu: Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua (Oslavovat Tě budu, Hospodine, z celého svého srdce, vyprávět budu všechny zázračné skutky Tvé)
Dává: moudrost a objevování pravdy skrytých tajemství
Pod jeho vládou jsou: okultní věda, zjevení ve snu, zejména u narozených v den ve znamení tohoto génia
Zvláštní znamení: působí na ty, kteří pěstují bílou magii
Opačný génius: černá magie

Dvacátý šestý génius
Jméno: Haaiah (hyaah)
Přívlastek: Bůh ve svém skrytu
Boží jméno: Agdi (Abdi)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 126°-130°
K jeho vyzývání používáme stočtyřicátý pátý verš stodevatenáctého žalmu: Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram (Z celého srdce volám: vyslyš mne Hospodine, abych střežil ustanovení Tvá)
Voláme jej: k vítězství v procesu
Dává: ochranu těm, kdož usilují o pravdu, vliv politikům a diplomatům, napomáhá v tajném podnikání
Opačný génius: zrádci a spiklenci

Dvacátý sedmý génius
Jméno: Jeratel (latry)
Přívlastek: Bůh, trestající zlo
Boží jméno: Teos
Příslušná výseč zvěrokruhu: 131°-135°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stočtyřicátého žalmu: Eripe me, Domine, ab homine malo; a vero iniquo eripe me (Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého; od muže ukrutného chraň mne)
Voláme jej: abychom usvědčili zlovolné lidi a pomlouvače a abychom byli zbaveni svých nepřátel
Po jeho vládou jsou: rozšíření osvěty a civilizace
Dává: spravedlnost, lásku k míru, lásku k vědě a umění, slávu spisovatelů
Opačný génius: nevědomost, otroctví, nesnášenlivost

Dvacátý osmý génius
Jméno: Seheiah (hyhav)
Přívlastek: Bůh, uzdravující nemocné
Boží jméno: Adad
Příslušná sféra zvěrokruhu: 136°-140°
K jeho vyzývání používáme dvanáctý verš sedmdesátého prvního žalmu: Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice (Hospodine, nebuď mi vzdálen: Bože můj, pospěš mi na pomoc!)
Voláme jej: proti nemocem a hromu; chrání proti ohni, chorobám a zřícení domu
Pod jeho vládou jsou: zdraví a prostota
Zvláštní znamení: velká soudnost
Opačný génius: katastrofy, mrtvice

Dvacátý devátý génius
Jméno: Reiiel (layyr)
Přívlastek: Bůh pomocný
Boží jméno: Zimi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 141°-145°
K jeho vyzývání používáme šestý verš padesátého čtvrtého žalmu: Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae (Hle, Hospodin mi pomáhá; Pán je oporou mé duše)
Voláme jej: proti bezbožnosti a nepřátelům mystiky a náboženství, k osvobození od zjevných a skrytých nepřátel
Zvláštní znamení: síla a horlivost v šíření pravdy, horlivé odstraňování bezbožnosti
Opačný génius: fanatismus, pochlebenství

Třicátý génius
Jméno: Omael lamwa
Přívlastek: Bůh trpělivý
Boží jméno: Tusa
Příslušná výseč zvěrokruhu: 146°-150°
K jeho vyzývání používáme pátý verš sedmdesátého prvního žalmu: Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea (Neboť jsi mou nadějí, Pane; Hospodine, víro má od mládí)
Voláme jej: proti zármutku a zoufalství, pro vlastní trpělivost
Pod jeho vládou jsou: živočišná říše a plodnost; chemici, lékaři, chirurgové
Opačný génius: nestvůrné zjevy

Třicátý první génius
Jméno: Lekabel (labkl)
Přívlastek: Bůh osvěcující
Boží jméno: Teli
Příslušná výseč zvěrokruhu: 151°-155°
Voláme jej: abychom byli osvíceni
K jeho vyzývání používáme šestnáctý verš sedmdesátého prvního žalmu: Quoniam non cognovi literaturám; introibo in potentias Domini; Domine, memorabor justitiae tuae solius (Protože neznám Písmo, přistupuji k veškeré moci Hospodina a budu chválit jen Tvou spravedlnost, Pane)
Pod jeho vládou jsou: růst rostlin a zemědělství
Zvláštní znamení: láska k astronomii, astrologii a měřičství
Opačný génius: hrabivost, lichva

Třicátý druhý génius

Jméno: Vasariah (hyrvw)
Přívlastek: Spravedlivý Bůh
Boží jméno: Anat
Příslušná výseč zvěrokruhu: 156°-160°
Voláme jej: proti těm, kteří na nás nespravedlivě útočí
Při jeho vyzývání vyslovíme jméno útočníka a citujeme čtvrtý verš třiatřicátého žalmu: Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide (Neboť pravé je jméno Hospodinovo a veškeré jeho skutky jsou spolehlivé)
Zvláštní znamení: dobrá paměť, řečnické nadání
Opačný génius: špatné duševní a tělesné vlastnosti

Třicátý třetí génius

Jméno: Jehuiah (hywxy)
Přívlastek: Bůh, který zná všechny věci
Boží jméno: Agad
Příslušná výseč zvěrokruhu: 161°-165°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš třiatřicátého žalmu: Dominus scit cognationes hominum, quoniam vanae sunt (Hospodin zná myšlenky lidí, protože jsou marné)
{tento text odpovídá spíše žalmu 94,11 - zariatnatmik}
Dává: rozeznat zrádce
Opačný génius: podněcuje vzpouru

Třicátý čtvrtý génius
Jméno: Lehahiah (hyxhl)
Přívlastek: Bůh mírnosti
Boží jméno: Aneb
Příslušná výseč zvěrokruhu: 166°-170°
Při jeho vyzývání používáme třetí verš stotřicátého prvního žalmu: Speret Israel in Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum (Doufej Izraeli v Hospodina, od této chvíle až na věky)
Působí: proti hněvu
Zvláštní znamení: nadání a velké činy, vírou naplněná a vroucí modlitba
Opačný génius: nesvornost, válka, zrada

Třicátý pátý génius
Jméno: Kevakiah (hyqwk)
Přívlastek: Bůh, který dává radost
Boží jméno: Anup
Příslušná výseč zvěrokruhu: 171°-175°
Voláme jej: abychom se smířili s těmi, které jsme urazili
K jeho vyzývání používáme první verš stošestnáctého žalmu: Dilexi quoniam exaudi et Dominus vocem orationis meae (Miluji Hospodina, protože naslouchá mému hlasu a mým pokorným modlitbám) - pozn.: vyzývání nutno opakovat až do usmíření
Pod jeho vládou jsou: závěti, dědictví a přátelské dělení
Zvláštní znamení: miluje mírumilovný život s celým světem a odměňuje věrnost těch, kteří mu sloužili

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.