Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Vysvetlenie ezoterických pojmov

22. února 2009 v 11:48 |  Ezoterika


Channeling

(Channel = kanál)
Je to mediálna možnosť komunikácie medzi bytosťou duchovného sveta alebo anjelskou bytosťou, sprostredkovaná senzibilným človekom slúžiacim ako médium.
Toto médium je kanálom a spojnicou medzi dvoma svetmi. Podľa zamerania média je možný kontakt aj s astrálnym svetom a svetom mŕtvych.
Spôsob prenosu informácií je rôzny a záleží od stupňa mediálnej vyspelosti toho - ktorého média (v tranze alebo pri plnom vedomí slovným, či písomným prejavom).Taoistická alchýmia
Z hlbín taoistického vnímania sveta a ako dôsledok splynutia taoistov s TAO sa vypestoval aj ten smer, ktorému hovoríme taoistická alchýmia. Tradične je rozdeľovaný na dve línie: vonkajšiu a vnútornú.
Feng-shuei
Feng-shuei znamená v preklade vietor a voda.Cieľom feng shui je udržiavanie harmónie a rovnováhy vo vesmíre i v prírode.
Feng shui nás môže naučiť vytvárať vo svojom živote nielen vyvážený, príjemný priestor, v ktorom sa nám bude dobre bývať, ale naučí nás žiť v celkovej harmónii so svetom, s blízkym okolím, v partnerskom vzťahu. Pomôže nám pri udržiavaní fyzického aj duševného zdravia.

Zen-budhizmus
alebo zenový budhizmus je forma budhizmu rozšírená najmä v Japonsku, Južnej Kórei, USA a Západnej Európe.
Je to najvýznamnejší plod japonskej budhistickej tradície, ktorý rozšíril jeho hlavný predstaviteľ Eisai (1141-1215). Zen-budhizmus sa podobá joge, pretože sa snaží cestou vnútorného sebazdisciplinovania dospieť k zážitku jednoty s celým súcnom (satori). Podstatnou zložkou zenu je rozbitie vnútorného "ja" zasväcovaného človeka tým, že sa mu predkladá rozumovo neriešiteľná otázka, zvaná koan, na ktorej riešenie sa má bytostne sústrediť. Povedľa jógy je zenbudhizmus najzávažnejším a najpodnetnejším prúdom spirituality ázijského pôvodu.

Budhizmus
Budhistické učenie alebo inak dharma ukazuje cestu k osvieteniu a ukončeniu utrpenia, ktoré predstavuje opätovný cyklus reinkarnácií. Je to stredná cesta, ktorá je kompromisom medzi materiálnymi pôžitkami a asketizmom.

Šamanizmus
Samotné slovo "šaman" pochádza z jazyka sibírskeho kmeňa Tunguzov a znamená "ten, čo vidí v tme"
ŠAMANIZMUS, podľa M. Eliada ide o duchovný základ severoázijských prírodných národov (tunguzkých kmeňov), veriacich v existenciu dobrých a zlých duchov, ktorí sa môžu prejaviť alebo môžu byť vypočuté médiom - šamanom, prastará forma viery prírodných národov, kde šaman plní úlohu náboženskú, lekársku, kultúrnu niekedy aj politickú a právnickú. Ďalej ide o súbor techník, pomocou ktorých človek dosahuje extázu a napojenie na vyššie vedomie.

Muzikoterapia
Každá časť nášho tela a každý orgán hrá nejakú notu, ktoré spolu zložia symfóniu. Pri ideálnom zdraví hrajú na štandardnej frekvencii. Avšak vplyvom nepriaznivých faktorov (ako je stres, negatívna energia, znečistenie atď) "zahrajú falošne". Poruší sa harmónia a rovnováha, vznikne choroba. Pri zvukovej terapii sa vráti nášmu tela tá správna energia, aby naše orgány mohli hrať správne noty a skladať "zdravú symfóniu". Využívajú sa starodávne aj moderné nástroje.
Muzikoterapia je špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym, alebo pasívnym (receptívnym) spôsobom. Vťahuje človeka do procesu komunikácie, k rozvinutiu ktorej vedú všetky psychoterapeutické techniky

Aromaterapia
Je liečba rôznych ochorení pomocou esenciálnych olejov. Esenciálne oleje sú výťažky z rastlín, ktoré obsahujú látky dodávajúce rastlinám vôňu. Produkujú ich žliazky v lupienkoch kvetov, v listoch alebo stonkách.Aromaterapiu môžu využívať ľudia všetkých vekových skupín, aj deti. Je veľkým prínosom najmä pri liečbe psychiatrických ochorení - depresia, strach, stres, poruchy spánku, bolesti hlavy.

Antropozofia
Podľa Rudolfa Steinera je antropozofia "cesta poznania, ktorá by chcela duchovno v človeku priviesť ku duchovnu v kozme". Antropozofia sa pokúša hľadať odpovede na základné otázky ľudstva tak, aby zodpovedala súčasnej potrebe človeka vytvoriť si vzťah ku svetu, založený na slobode možnosti tvoriť si individuálne úsudky a rozhodnutia.

Mantry
Mantra je (podľa hinduizmu) hymnus alebo časť textu, najmä z Véd odriekaný alebo intonovaný ako zariekanie alebo modlitba. Slovná formula slúžiaca na zvukovú vibráciu, napr. aum. Máva rozsah niekoľkých písmen až niekoľko viet (väčšinou sa jedná o božie meno), ktoré sa poväčšine mnohokrát opakujú. Nachádzame ju hlavne v hinduizme, ale postupom času prenikla aj do budhizmu a ďalších ázijských náboženstiev.

Holotropné dýchanie

Technika holotropného dýchania je asi 90 minútová hyperventilácia, v našich podmienkach obvykle uskutočňovaná v skupine v prítomnosti starostlivých a pomáhajúcich osôb facilitátorov a tzv. sitterov. Dýchanie podporuje pôsobivá hudba. Klient si má najskôr odžiť kondenzované skusenosti spojené s pôrodnom traumou. Tým sa otvára cesta k pestrým transpersonálnym zážitkom. Konečným výsledkom by mal byť hlboký mystický "holotropný" stav vedomia, ktorý podľa Grofa prispieva k celistvosti ľudskej psychiky a má na jedinca blahodarný vplyv.

Arteterapia
znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt.

Bachova kvetová terapia
Bachova kvetová terapia využíva kvetové esencie na zharmonizovanie duševného stavu. Bachove esencie účinne pomáhajú pri psychickom rozladení a v nepríjemných či ťažkých životných situáciách.

Reiky
Reiky je jednou z obľúbených foriem prírodného liečiteľstva, ktoré sa do sveta rozšírilo z Japonska. Nejde o náboženstvo, sektu či vierovyznanie, ale o učenie, ktoré za pomoci univerzálnej energie dokáže človeka vyliečiť.Liečiť pomocou reiki smú len vyškolení terapeuti, ktorý prikladajú ruky k telu pacienta, či už na miesto problému, alebo na určitú telesnú zónu. Cez tento dotyk sa k pacientovi dostáva vesmírna energia, ktorá si hľadá jeho telom cestu a lieči problémy. Výhodou tejto terapie je to, že pacientovi neškodí, môže jedine pomôcť. Liečia sa ňou všetky choroby a zdravotné problémy, pomáha posilňovať organizmu pred i po operáciách a nie je závislá od vašej viery.

Taoizmus
je založený na uvedomení si skutočnosti, že všetky veci, živé aj neživé, sú prejavom tej istej skutočnosti - Tao ("cesty"). Taoizmus popisuje ako človek môže žiť v harmónii a rovnováhe s prírodou. Ako všetky myšlienkové smery v Číne, taoizmus nie je čisto filozofický, ani náboženský, pretože čínska (a vo všeobecnosti východná) kultúra, tieto pojmy spája. Preto je často ťažké vymedziť pojem taoizmu. Najčastejšie sa rozoznáva náboženský taoizmus (ako čínske ľudové náboženstvo, súhrn čínskych zvykov a tradícii) a filozofický taoizmus (založený najmä na knihách niektorých čínskych učencov). Tieto smery spájajú najmä knihy I-ťing alebo Tao Te ťing.

Akupunktúra
je starodávna čínska liečebná metóda. Je založená na aplikácii špeciálnych ihiel do 365. bodov ľudského tela (podľa tradície je týchto bodov na tele 365, ale počas ďalšieho vývoja tejto metódy objavili ďalšie body, dnes sa v tabuľkách uvádza 2 000 bodov). Zmierňuje bolesti v chirurgii, pri reumatických ochoreniach a mnohých ďalších chorobách. Akupunktúra je bežná v Číne, dnes už aj u súkromných liečiteľov v Európe, Japonsku a USA.

Regresná terapia
nám umožňuje riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať. Regresná terapie nám umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.
Zjednodušene povedané, regresná alfa terapia je metóda, pomocou ktorej je klient uvedený do stavu hladiny alfa (nie je to hypnóza, klient je pri plnom vedomí), v ktorej je terapeutom vedený do minulosti, najprv v tomto živote až po narodenie (niekedy až po počatie - prenatálne obdobie) a v prípade potreby je vedený ďalej do minulých životov. Cieľom tejto terapie je vyriešenie problémov súčasnosti, odblokovanie tráum, ktoré v minulosti človek zažil, do dneška sú v ňom uložené buď v latentnom, skrytom stave alebo sa to môže uňho prejavovať napr. tak, že na niektoré veci podvedome reaguje negatívne alebo v sebe nesie nejaké napätie. Vďaka tomu, že spozná, kde a ako to vzniklo, uvedomí si to, môže s tým pracovať a môže sa od toho oslobodiť.

Joga
(sanskrt: योग, IAST: yóga, IPA: [joːgə], zo sanskrtu "zapriahnutie/pripojenie (duše k bohu)") je filozoficko-náboženský smer a meditačná prax a teória, pochádzajúca zo starovekej a stredovekej Indie. Je to jedna zo šiestich ortodoxných indických filozofických škôl (daršana). Hlavné poučky sú sformulované v spise Jóga-sútry.
Praktiky jogy používa aj budhizmus a džinizmus. Na západe mnohí ľudia pod pojmom joga chápu len telesné cviky, tzv. asany, vedúce okrem iného k prečisteniu mysle.
Joga je jeden z najstarších systémov na svete zjednocujúci telo, dušu a myseľ. Slovo joga znamená spojenie/zjednotenie. Cvičenie jogy prehlbuje vnímanie človeka, vytvára jemnosť pohybov a ľahkosť celej existencie.
Osoba vyznávajúca/praktikujúca jogu sa nazýva jogín alebo jog.

Karma, reinkarnácia
Slovo reinkarnácia je latinského pôvodu a znamená opätovné vtelenie. Reinkarnácia znamená, že duša sa po smrti vteľuje naspäť do tela - zakaždým do iného - ale duša (prípadne duch) sama si zachová svoju identitu. Reinkarnácia teda učí, že keď človek zomrie, jeho duša unikne z tela a pokračuje v existencii v nejakej forme života - a to opäť ľudskej, alebo nižšej, či vyššej než ľudskej. V reinkarnáciu dnes verí viac ako polovica obyvateľstva sveta.

Základom učenia o prevteľovaní je, že život človeka je daný karmou. Karma je presvedčenie, že neexistuje nezaslúžené šťastie ani nezaslúžená bieda. Každý človek sám určuje svoj osud do posledného detailu. Ak teda človek konal dobré skutky, zákonite sa narodí do "dobrého" tela, ak zlé, do zlého tela, prípadne sa vtelí do zvieraťa, rastliny alebo minerálu (v hinduizme). Kresťanská forma prevteľovania učí, že ak človek v živote neprijme alebo zavrhne Krista, musí sa vteliť do iného človeka, a to toľkokrát, až Krista nakoniec prijme. Potom už duša ide k Bohu.

Silvova metóda
kontroly mysle (SMKM) bola založená José Silvom (otec Mexičan, matka Američanka). Jej cieľom je pomôcť ľuďom rozšíriť ich vlastné sily a vedomie, aby mohli lepšie riešiť svoje každodenné problémy.

Sathya Sai Baba
sa svojím vplyvom a učením pričinil aj o vznik medzinárodnej organizácie s názvom Satja Sáí organizácia, ktorá združuje ľudí rôznych vrstiev, profesií a vyznania a má za cieľ uplatňovať zmysluplný a morálny život a naplňovať ho pravými ľudskými hodnotami. Zameriava sa na vzdelávacie, zdravotné a sociálne projekty, pričom sa treba riadiť týmito zásadami:
-Vždy iba pomáhať a neubližovať
-Milovať a slúžiť všetkým
-Služba človekovi je službou Bohu
Sai Baba robil zázraky, materializoval rôzne predmety, lieči choroby a zjavuje ľuďom čo majú robiť, aby sa vyhli zlému osudu. Bral na seba rôzne ľudské útrapy, ako napr. obareniny, spáleniny, príušnice, týfus, horúčku a dokonca aj pôrodné bolesti. Návštevám hovorí, čo povedali, urobili a s kým sa zhovárali, čoho sa boja, čo zamýšľajú, čím sa trápia a čo stratili. Odpovedá na každú otázku ešte skôr, ako ju stihnú položiť. Zjavuje ľuďom ich minulosť a dáva im novú silu a nádej k životu. Udeľuje ľuďom popol, ktorý sa mu zázračne zjaví v ruke a ktorý má zázračné a liečivé účinky.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.